Dne 21.1.2021 je potekalo spletno izobraževanje inženirjev Inženirska zbornica Slovenije, ki sta ga izvedli odvetnici mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil.

Gre za strokovno izobraževanje glede pravic in obveznosti:

– Vodja del (fizična oseba, ki izvajalcu del pri gradnji odgovarja za skladnost izvedenih del s projektno dokumentacijo, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, ter predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih);

–  Vodja gradnje (izvajalec mora za vodenje gradnje določiti vodjo del, ki glede na vrsto del prevladuje in ki je zaposlen pri njem. Vodja gradnje vodilnemu izvajalcu pri gradnji odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodi gradbišče);

– Vodja nadzora (nadzornik mora za vodenje nadzora določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki glede na vrsto del prevladuje in ki zanj opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost. Vodja nadzora izvaja in koordinira nadzor nad gradnjo v celoti).