V kolikor v gradbeni pogodbi ni določeno, kako se dokazuje povišanje cen, metodo za izračun cene izbere izvajalec. Naročnik je namreč imel možnost, da bi način dokazovanja (formulo, valorizacijsko klavzulo, drsno klavzulo ali druga posebna navodila) vključil v gradbeno pogodbo. Če tega ne stori, je dokazno breme povišanja na izvajalcu, s tem pa tudi izbor metode dokazovanja.

Pri gradbeni pogodbi je izvajalec upravičen do povišanja cene glede na zakonsko valorizacijo, določeno bodisi v 656. členu OTZ, kadar ni dogovorjena klavzula o fiksnosti cen bodisi v 656. členu OZ, kadar je dogovorjena klavzula o fiksnosti cen. Z vidika pravil javnega naročanja to pomeni, da je med pogodbenima strankama določena vnaprej predvidena sprememba pogodbene cene na podlagi prve točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

Povišanje cene se lahko dokazuje bodisi z analitično bodisi z valorizacijsko metodo. Analitična metoda je metoda, po kateri izvajalec prikaže kalkulativne elemente, njihovo odstotkovno udeležbo v ceni ter njihovo konkretno ceno na izbran izhodiščni presečni datum ter  iste podatke na datum, na katerega se računa povišanje. Podatke iz te metode je zelo težko objektivno preveriti, v kolikor naročnik ob oddaji ponudbe ali sklenitvi pogodbe ni imel na razpolago kalkulativnih elementov cene ter njihovih posameznih vrednosti. Iz tega razloga ter zato, ker je ta metoda časovno obremenjujoča za obe pogodbeni stranki, se uporablja manj pogosto.

Indeksna metoda pa temelji na povišanju cen, kot jo prikazuje in opredeljuje nek konkretni indeks, v Sloveniji so to indeksi GZS ZGIGM. Pri indeksni metodi se ne prikazuje konkretnih izračunov ter se ne analizira posamezne ponudbene cene, temveč se uporabi javno objavljene podatke za pripadajoči indeks, ki najbolj ustreza naravi pogodbe.

Naročnik, ki tega ni določil v pogodbi, nima pravne podlage, da od izvajalca zahteva uporabo točno določene metode in da zavrača prikaz povišanja cene po drugi metodi.