Če naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni določil kakšna posebna pravila v zvezi z dopolnjevanjem ponudb (npr. da jih ne bo dopustil oz. jih v kakšnem delu ne bo dopustil), veljajo zakonske določbe. ZJN- 3 določa, da razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
  • svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena, in
  • tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.
Včasih je omenjena določba izrecno prepovedovala tudi dopolnjevanje tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja, torej dopolnjevanja v zvezi z merili, vendar je bilo to z novelo ZJN-3B črtano. Poziv na dopolnitev ponudbe s predložitvijo dokumentov v okviru meril tako ni več zakonsko prepovedan. Kljub temu pa mora naročnik glede morebitnega pozivanja najprej preveriti ali gre za poziv s predložitvijo dokumentov, katerih obstoj pred rokom za oddajo ponudb je mogoče objektivno preveriti. Obenem je naročnik dolžan upoštevati tudi načelo transparentnosti in načelo enake obravnave ponudnikov in bodisi k dopolnitvi pozvati vse ponudnike, ki teh dokumentov niso predložili že ob oddaji ponudbe, bodisi nobenega od njih