V okoliščinah, ki smo jim priča, velja relevantna izjema, zaradi katere ni potrebno izvesti postopka javnega naročanja je opredeljena v osmi točki 1. odst. 27. člena ZJN-3, postopek s pogajanji brez predhodne objave pa v č) točki 1. odst. 46. členu ZJN-3.

Izjema je institut, ki predstavlja najintenzivnejši odstop od temeljnih javnonaročniških pravil, saj implicira oddajo javnega naročila brez izvedbe postopka, tj. z neposredno sklenitvijo pogodbe, ko je potrebno javno naročilo izvesti nujno in nemudoma.

Ali naročnik predmet naročila potrebuje »zdaj in ne čez npr. en teden« je ključno vprašanje, odgovor na katerega utemeljuje uporabo izjeme. Če je odgovor na to vprašanje pritrdilen, kar pomeni, da pri oddaji javnega naročila ni mogoče spoštovati zakonsko predvidenega roka in aktivnosti, predpisanih pri posamezni vrsti postopka, ob sočasnem izpolnjevanju pogojev, ki jih zakon predpisuje za samo izjemo (mdr. vrednost naročila je pod evropskim pragom), potem menimo, da so pogoji za uporabo izjeme izpolnjeni, naročnikom pa svetujemo, da uporabo izjeme vselej dokumentirajo na način, da utemeljijo razloge, ki so upravičevali uporabo izjeme. Tega zakon naročnikom sicer ne nalaga, je pa vodenje takšne evidence smotrno in priporočljivo za primere potencialnega bodočega dokazovanja.

Kadar pa pri naročniku ni podana potreba po oddaji naročila »zdaj, najkasneje jutri« in je na strani naročnika možen krajši časovni zamik za izvedbo naročila, kljub temu pa se ni mogoče držati rokov za izvedbo transparentnega postopka, potem utegnejo biti izpolnjeni pogoji za uporabo postopka s pogajanji brez predhodne objave iz skrajne nujnosti. Ta postopek se izvede brez objave obvestila o javnem naročilu, s povabilom enega ali več ponudnikov k oddaji ponudbe, pri čemer naročniku pred oddajo naročila ni treba preveriti vsebine podatkov in je vanje (razen v primeru dvoma) upravičen zaupati. Naročnika ne veže obdobje mirovanja iz 92. člena ZJN-3, odločitev pa lahko odda na poseben, zakonsko predviden način. Ker tudi zadevni postopek predstavlja odstop od načela transparentnosti, zakon od naročnika zahteva, da obstoj razlogov za izbor in izvedbo postopka ustrezno dokumentirati in obrazloži.

Oba instituta zaradi razlogov nujnosti torej odstopata od običajnih pravil javnega naročanja, pri čemer je uporaba izjeme dopustna, kadar je oddaja naročila nujna do te mere, da se predmet naročila potrebuje takoj, postopek s pogajanji brez predhodne objave pa tedaj, ko potrebe naročnika omogočajo časovni zamik izvedbe naročila, a ne toliko, da bi lahko bili spoštovani roki in opravila, predpisani za transparentne postopke. Menimo, da bi izjemo utegnila predstavljati sanacija, obnova šolskih učilnic pred začetkom pouka, pod pogojem, da so izpolnjeni tudi preostali zakonski pogoji za uporabo le-te, medtem ko bi se postopek s pogajanji brez predhodne objave utegnil izkazati za dopustnega v primeru naročila rekonstrukcije mostu, če se naročilo ne oddaja hkrati s projektiranjem po RUMENI Fidic knjigi, ko bi utegnili biti izpolnjeni celo pogoji za izjemo. Presoja izpolnjenosti pogojev za eno ali drugo možnost je vselej odvisna od okoliščin konkretnega primera.