Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) med izjemami v 8. točki prvega odstavka 27. člena določa izjemo, ki pride v poštev v času odprave posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Zakon določa, da da se lahko brez izvedbe postopka javnega naročila oddajo javna naročila opreme, tehnike ter druga javna naročila za zagotovitev osnovnih pogojev za preživetje oziroma življenje ali takojšnjo preprečitev nastanka neposredno grozeče škode ob naravni ali drugi nesreči, skladno s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, kadar je vrednost naročila nižja od vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije. Izjema je uporabljiva v tistih primerih, ko naročnik potrebuje naročilo nemudoma, takoj oziroma nujno in naročilo potrebuje za zagotovitev osnovnih pogojev za preživetje oziroma življenje ali takojšnjo preprečitev nastanka neposredno grozeče škode. Izjema javnemu naročniku omogoča, da mu ni potrebno izvesti nobenega postopka javnega naročanja, ampak lahko brez birokratskih ovir odda naročilo.

V praksi se zastavlja vprašanje, kako naročnik izvede naročilo po izjemi? Postopkovnih omejitev pri uporabi izjeme zakon ne določa. ZJN-3 le izvzema iz uporabe ZJN-3 izjemo, kar dejansko pomeni, da se ne uporabljajo nobene določbe ZJN-3, niti določbe v zvezi s temeljnimi načeli niti druge postopkovne določbe. Naročnik je torej pri naročanju naročila, ki sodi med izjemo, prost in sam izbira, na kakšen način bo po izjemi naročal in pri komu bo naročal. Naročnik lahko poda tudi ustno naročilo, čeprav je v takem primeru smiselno, da vsaj po izvedbi ustnega naročila pisno evidentira naročilo, tako da ima pisno zabeležen razlog za izvedbo nujnega naročila po izjemi. Naročnik niti ni dolžan pridobivati več ponudb. Naročilo po izjemi namreč ne sodi med t.i. evidenčna naročila, kjer pa je naročnik zavezan k spoštovanju načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načela transparentnosti. Ker naročnika ne zavezujejo nobena načela, ki jih sicer poznamo pri izvedbi postopka javnega naročila, naročnik niti ni dolžan sprejeti odločitve o izbiri, ali kakršnegakoli drugega akta, s katerim bi naročilo po izjemi pisno evidentiral. Navedeno je skladno z namenom, zaradi katerega ZJN-3 določa to izjemo. S to izjemo se namreč omogoča javnemu naročniku, da bi naročilo, ki sicer po vrednosti presega prag za uporabo ZJN-3 je pa pod evropskim pragom, naroči brez postopka, saj se z naročilom zagotavljajo osnovni pogoji za preživetje oziroma življenje ali se preprečuje nastanek neposredno grozeče škode in je posledično potrebno naročilo oddati nemudoma.

V praksi prihaja do različnih razumevanj, katero naročilo je nujno potrebno oddati za zagotavljanje osnovnih pogojev za preživetje oziroma življenje ali takojšnjo preprečitev nastanka neposredno grozeče škode ob naravni ali drugi nesreči. Ali sodi pod izjemo naročilo, s katerim se sanira vodovod? Sama menim da ja, saj je zagotavljanje pitne vode osnovni pogoj za preživetje oziroma življenje. Kaj pa sanacija strehe osnovne šole? Ali navedeno sodi med izjeme? Kaj menite vi oziroma kateri primeri so po vašem mnenju primeri naročil za zagotovitev osnovnih pogojev za preživetje oziroma življenje ali takojšnjo preprečitev nastanka neposredno grozeče škode?