Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) kot obvezno sestavino zahtevka za revizijo določa tudi pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem.

ZPVPJN ne določa, kdo je lahko pooblaščenec, določa pa, da se v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku glede vprašanj, ki jih ZPVPJN ne ureja, uporablja zakon, ki ureja pravdni postopek (ZPP). Slednji določa, da je v postopku pred okrajnim sodiščem lahko pooblaščenec vsak, kdor je popolnoma poslovno sposoben. V postopku pred okrožnim, višjim in vrhovnim sodiščem je pooblaščenec lahko samo odvetnik ali druga oseba, ki je opravila pravniški državni izpit. Za zastopanje pred sodiščem se lahko pooblasti tudi odvetniška družba.

Državna revizijska komisija je v zadevi 018-054/2024 obravnavala vprašanje

Ali lahko vlagatelj za zastopanje v predrevizijskem postopku pooblasti samostojnega podjetnika?

Državna revizijska komisija je odločila, da lahko vlagatelj za zastopanje v predrevizijskem postopku pooblasti samostojnega podjetnika in s tem izpolni procesni pogoj za vsebinsko obravnavo zahtevka za revizijo.

Iz obrazložitve odločitve izhaja, da gospodarski subjekt, ki ni odvetniška družba, v postopku pravnega varstva ne more nastopati kot pooblaščenec, saj nima sposobnosti za procesno zastopanje, medtem ko jo fizična oseba ima. Samostojni podjetnik v pravnem prometu nastopa kot fizična oseba. Pooblastilo, ki je dano samostojnemu podjetniku, je dano tudi nosilcu posla, tj. fizični osebi. Poleg tega je Državna revizijska komisija v svojih predhodnih odločitvah že zavzela stališče, da je pooblaščenec v predrevizijskem postopku lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 87. člena ZPP, tj. vsak kdor je popolnoma poslovno sposoben.