Ustvarjamo novice

Dopolnjevanje ponudb (Janja Pincolič)

Ali je ponudbo dopustno dopolnjevati z dokazili glede izpolnjevanja tehničnih zahtev? ZJN-3 v šestem odstavku 89. člena izrecno prepoveduje popravljanje ali dopolnjevanje tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, razen kadar...

Več...

Knjiženje obveznosti FURS (Maša Arko)

Naročnik pri preverjanju (ne)obstoja razloga za izključitev iz 2. odst. 75. člena ZJN-3 na podlagi vpogleda v e-Dosje ugotovi, da gospodarski subjekt na presečni datum poteka roka za oddajo ponudb izkazuje obstoj navedenega izključitvenega razloga. Ponudnik v postopku...

Več...