Državni zbor Republike Slovenije je v oktobru in novembru 2020 sprejel peti (Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19: #PKP5) in šesti (Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19: #PKP6) sveženj interventnih ukrepov za omilitev posledic (drugega vala) epidemije COVID-19. Oba posegata tudi na področje javnih naročil.

S #PKP5 se veljavnost začasno zvišanih mejnih vrednosti za uporabo Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) pri oddaji naročil na splošnem področju, in sicer 40.000 eurov za javno naročilo blaga in storitev ali projektni natečaj ter 80.000 eurov za javno naročilo gradenj, podaljšuje do 31.12.2021 (5. člen #PKP5).

Prav tako #PKP5 javnim zavodom pri javnih naročilih, pri katerih vrednost naročila na letni ravni ne presega vrednosti, od katere dalje je treba objaviti povabilo k sodelovanju v Uradnem listu Evropske unije, da nabavijo najmanj 50  odstotkov pridelanih oziroma predelanih kmetijskih pridelkov oziroma živil z območja Republike Slovenije glede na celotno nabavo pridelanih oziroma predelanih kmetijskih pridelkov in živil, pri čemer morajo biti pri predelanih pridelkih in živilih vse faze pridelave in predelave opravljene v Republiki Sloveniji (113. člen #PKP5).

#PKP6 pa v okoliščinah, v katerih je (vsaj) oteženo pridobivanje potrdil in drugih dokazil, uvaja dobrodošlo olajšanje dokaznega standarda glede nekaznovanosti, tj. razloga za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Od uveljavitve #PKP6 (28.11.2020) do 15.04.2021 namreč velja, da naročnik kot zadosten dokaz o nekaznovanosti upošteva izjavo, dano v prijavi ali ponudbi, če kandidat ali ponudnik, iz razlogov povezanih z ukrepi zaradi preprečevanja okužbe s SARS-CoV-2, ne more zagotoviti ustreznih dokazil oziroma do teh dokazil iz enakih razlogov ne more dostopati naročnik, kadar jih je dolžan pridobiti sam. Kot zadosten dokaz pa lahko naročnik upošteva tudi izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra, ki ni starejši od štirih mesecev.