Dopolnjevanje ponudb (Janja Pincolič)

Ali je ponudbo dopustno dopolnjevati z dokazili glede izpolnjevanja tehničnih zahtev? ZJN-3 v šestem odstavku 89. člena izrecno prepoveduje popravljanje ali dopolnjevanje tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, razen kadar...