Od 01.01.2021 dalje se uporablja 39.a člen Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), ki je uzakonil možnost tožbe pred Upravnim sodiščem RS zoper odločitve Državne revizijske komisije (glede zahtevkov za revizijo) – novela ZPVPJN-C.

Zoper odločitve Državne revizijske komisije, ki so vročene po 01.01.2021, lahko ponudniki ali naročniki v roku 30 dni vložijo tožbo in sprožijo upravni spor pred Upravnim sodiščem RS. Upravno sodišče RS bo o tožbi odločilo najkasneje v roku 90 dni.

Tožbe ni dopustno vložiti zoper odločitve Državne revizijske komisije o zahtevkih za revizijo, ki se nanašajo na javna naročila male vrednosti ali v postopkih zbiranja ponudb po predhodni objavi, niti v primerih, ko je bil zahtevek za revizijo vložen zoper vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo.

Tožbo zoper odločitev Državne revizijske komisije lahko kot tožeča stranka vloži vlagatelj zahtevka za revizijo, izbrani ponudnik ali naročnik. Kot tožena stranka nastopa Državna revizijska komisija (državni organ).

ZPVPJN omogoča tudi sodno varstvo neizbranemu ponudniku, ki lahko zoper naročnika vloži tožbo na plačilo odškodnine, ki mu je nastala zaradi kršitev pravil javnega naročanja s strani naročnika. Procesna predpostavka za odškodninsko sodno varstvo predstavlja vložitev zahtevka za revizijo v (pred)revizijskem postopku pred naročnikom in pred Državno revizijsko komisijo.

Glede na predlog novele ZPVPJN-C iz leta 2019 je bila osnovna ideja zakonodajalca, da bi možnost uveljavljanja upravnosodnega varstva proti odločitvam Državne revizijske komisije prispevala k oblikovanju sodne prakse in zagotavljanju večje pravne varnosti za vse udeležence (predvsem ponudnike) v postopkih javnega naročanja.

Kot strokovnjaki za pravno področje javnega naročanja, ki naročnike in ponudnike zastopamo v postopkih oddaje javnih naročil in v revizijskih postopkih pred Državno revizijsko komisijo, bomo ponudnike in naročnike zastopali tudi v sodnih postopkih pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije (in v ostalih sodnih postopkih, ki izvirajo iz prava javnih naročil – odškodninske tožbe neizbranih ponudnikov zoper protipravna in nepravilna ravnanja in odločitve naročnikov in tožbe na izpodbijanje (razveljavitev) pogodb zaradi kršitev pravil javnega naročanja s strani naročnika).