Pri vprašanju, ali lahko naročnik odstopi od sklenitve pogodbe, čeprav je že sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, s katerim je javno naročilo oddal izbranemu ponudniku in je ta odločitev že postala pravnomočna, je potrebno izhajati iz osmega odstavka 90. člena ZJN-3, skladno s katerim lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov. Zakon določa, da so razlogi lahko naslednji:
  •  da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali
  • da zanj nima zagotovljenih sredstev ali
  • da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali
  •  da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča.
Zakon torej naročniku daje možnost, da tudi če je javno naročilo že oddal in je bila odločitev že pravnomočna, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe. Pri tem je dolžan naročnik o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestiti ponudnike ali kandida