S 1.1.2023 so se začele uporabljati določbe, ki so bile spremenjene s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (v nadaljevanju: pravilnik), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/2022 z dne 15.4.2022. Zavezanci za javno naročanje ste tako v skladu z novim osmim in devetim odstavkom 3. člena pravilnika od 1.1.2023 dalje dolžni mesečno poročati o izvršenih plačilih za pogodbe s področja javnega naročanja, sklenjene od dne 1.1.2023 dalje, preko spletnega portala UJP JN Plačila, ki ga upravlja Uprava RS za javna plačila (v nadaljevanju: UJP). UJP podatke o izvršenih plačilih posreduje ministrstvu, pristojnemu za javna naročila (tj. Ministrstvo za javno upravo), ki jih javno objavi na portalu javnih naročil. Do 18. v mesecu za predpretekli mesec morate torej sporočiti naslednje podatke:
  • identifikacijske podatke o prejemniku plačila (naziv, davčna številka in naslov – ulica, hišna številka, poštna številka in kraj),
  • znesek izvršenega plačila in
  • datum izvršenega plačila v dobro transakcijskega računa prejemnika plačila.
Podatke o izvršenih plačilih pa ni potrebno posredovati, če v posameznem mesecu ni bilo izvršenih plačil. Povezava do spletnega portala UJP JN Plačila, kjer so na voljo tudi navodila za uporabo: https://jnplacila.ujp.gov.si/#/