DA, vendar le pod pogojem, da je naročnik s pojasnilom odpravil dvoumnosti navedb v razpisni dokumentaciji na način, da je določbe te dokumentacije dopolnil. V zadevi 018-032/2023-11 je DKom presojala zahteve razpisne dokumentacije, ki so omogočale zaključek, da je predmet javnega naročila zgolj informacijska rešitev, ki bo posebej za naročnika na novo šele razvita, medtem ko so druge zahteve nakazovale na sklep, da so za naročnika sprejemljive tudi »OTS« informacijske rešitve, ki jih že uporabljajo drugi uporabniki. Nobena od določb, ki so dajale podlago za potencialni zaključek o dopustnosti »OTS« informacijskih rešitev, pa ni vsebovala izrecnega določila o tem, da so ponudbe »OTS« informacijskih rešitev dopustne oziroma nedopustne ter da bo ponudnik, ki bo ponudil tovrstno rešitev izključen oziroma ne bo izključen. Poleg tega je razpisna dokumentacija pravice intelektualne lastnine urejala le za primere informacijskih rešitev, ki bodo na novo šele razvite, medtem ko določb v zvezi s pravicami intelektualne lastnine, ki bi bile kakorkoli relevantne za primere že obstoječih informacijskih rešitev, ni vsebovala. Na vprašanje enega od ponudnikov je naročnik na PJN odgovoril, da ponudnik, ki bo ponudil že obstoječo »OTS« informacijsko rešitev in pravic intelektualne lastnine ne bo prenesel na naročnika, ne bo izključen. S tem po mnenju DKom naročnik ni le potrjeval že obstoječe vsebine razpisne dokumentacije, pač pa je z navedenim odgovorom odpravljal dvoumnosti navedb v tej dokumentaciji na način, da je določbe te dokumentacije (v delu zahtev) dopolnil. Še dodatno je naročnik določbe te dokumentacije dopolnil, ko je pritrdilno odgovoril na vprašanje, ali bo »/…/sprejel ponudbo s komercialno serijsko rešitvijo (COTS) z večno in neprenosljivo licenco brez dostave izvorne kode in pravic intelektualne lastnine za programska orodja, ki jih je podjetje, ki se je prijavilo na ta razpis, že razvilo«. Z navedenim odgovorom, je naročnik potencialnim ponudnikom  v delu pravic intelektualne lastnine podal še dodatne (tj. nove) informacije, s katerimi je dopolnil določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ob upoštevanju navedenega je DKom ugotovila, da je naročnik z odgovoroma, s katerima je pojasnil in odpravil dvoumnost zahtev v razpisni dokumentaciji, v slednjo posegel na način, ki vpliva na zaščito začetka teka roka za vložitev zahtevka za revizijo.