Prvi odstavek 81. člena ZJN-3 določa, da lahko gospodarski subjekt glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti, pri čemer mora glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami uporabiti zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

Predstavljena določba ZJN-3 tako zahteva, da mora imeti ponudnik, ki se v zvezi z izpolnjevanjem pogojev tehnične in strokovne sposobnosti sklicuje na zmogljivosti drugega, te zmogljivosti (npr. delovne stroje, kadre) dejansko na voljo pri izvedbi javnega naročila, pri čemer mora slednje ponudnik dokazati že v ponudbi. Pri tem določbe ZJN-3 ne zahtevajo, da bi moral imeti ponudnik v primeru, ko se sklicuje na zmogljivosti drugega, te zmogljivosti (npr. delovne stroje, kadre) hkrati nujno tudi v posesti. Še manj določbe ZJN-3 zahtevajo, da bi moral imeti ponudnik v takšnem primeru zmogljivosti drugega v posesti (že) v trenutku oddaje ponudbe, sploh če tega v razpisni dokumentaciji ni zahteval niti naročnik.

Če torej naročnik v razpisni dokumentaciji ne določi izrecno, da mora imeti ponudnik, ki se sklicuje na zmogljivosti drugega subjekta, te zmogljivosti (tj. delovne stroje in opremo) v času oddaje ponudbe v posesti, temveč določi le, da mora imeti ponudnik te zmogljivosti v času oddaje ponudbe (in za celoten čas trajanja pogodbe) v najemu, potem ponudnik navedeno zahtevo ustrezno izpolnil s tem, da izkaže, da ima zahtevano opremo v trenutku oddaje ponudbe v najemu, tj. da ima za navedeno opremo z nominiranimi podizvajalci sklenjene ustrezne najemne pogodbe (prim. sklep DKom 018-043/2023-8 z dne 25. 5. 2023).