Državna revizijska komisija je v obravnavo prejela zahtevek za revizijo, v katerem je vlagatelj med drugim zatrjeval, da naročnik izpodbijane odločitve o izidu javnega natečaja ni obrazložil, s tem pa je kršil določbo tretjega odstavka 90. člena ZJN-3, načelo transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3) in načelo enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3). V odločitvi naročnika je bil podan zgolj opisni povzetek elaborata brez vrednotenja rešitve glede na razpisna merila in brez izvedene primerjave z ostalimi rešitvami.

Naročnik je Obvestilo o izidu z zaključnim poročilom opredelil kot dokument, s katerim na Portalu javnih naročil razglasi prejemnike nagrad ter priznanj. Zapisal je tudi, da v okviru tega dokumenta ocenjevalna komisija poda poročilo o svojem delu in utemeljitvi nagrad ter priznanj, skladno s Pravilnikom in 90. členom ZJN-3. Iz Pravilnika pa izhaja, da mora zaključno poročilo ocenjevalne komisije, tj. ocena natečajnih elaboratov in poročilo o delu ocenjevalne komisije, (med drugim) obsegati utemeljitev odločitve ocenjevalne komisije o določitvi nagrad, priznanj in odškodnin glede na merila iz razpisa natečaja z ustrezno obrazložitvijo.

ZJN-3 določa, da mora žirija (ocenjevalna komisija) pregledati predložene načrte in projekte anonimno ter izključno na podlagi meril, ki so bila navedena v obvestilu o natečaju (drugi odstavek 104. člena ZJN-3) ter da mora v poročilu, ki ga podpišejo njeni člani, evidentirati prednostno razvrstitev projektov na podlagi vsebine vsakega projekta, skupaj s svojimi opombami in vsemi točkami, ki bi utegnile zahtevati pojasnitev (tretji odstavek 104. člena ZJN-3).

Iz odločitve Državne revizijske komisije številka: 018-081/2023 z dne 18. 7. 2023 izhaja, da mora iz odločitve naročnika (torej iz obvestila z zaključnim poročilom), poleg razvrstitve prispelih elaboratov po merilih, izhajati tudi utemeljitev take razvrstitve oz. (relevantno za konkretni primer) razlogi, zaradi katerih je bila določenemu elaboratu podeljena prva nagrada (in zakaj drugim ni bila). Ko naročnik ocenjuje prispele elaborate po opisnih, po pomembnosti padajoče razvrščenih merilih, za predstavitev prednosti prvonagrajenega elaborata oz. obrazloženost odločitve v tem delu ne zadošča, da naročnik elaborate izbira »s primerjanjem različnih in vzporejanjem sorodnih rešitev« in v tej luči predstavi le svoje ugotovitve glede predlaganih rešitev, ki izhajajo iz posameznih elaboratov, pač pa mora svoje ugotovitve glede rešitev iz posameznih elaboratov tudi ustrezno vrednotiti in jih medsebojno primerjati oz. predstaviti, v čem je prednost posamezne rešitve pred ostalimi. Izpodbijana odločitev, v kateri naročnik ni predstavil značilnosti ter prednosti prvonagrajenega elaborata v primerjavi s preostalimi natečajnimi elaborati po merilih, zato ne more šteti za obrazloženo, kot zahteva ZJN-3. Morebitne naknadne obrazložitve naročnika, ki jih le-ta predstavi šele po vložitvi zahtevka za revizijo, pa so neupoštevne.