Vlagatelj je vložil revizijski zahtevek, kateremu je priložil potrdilo o plačilu revizijske takse v višini 6.000 EUR, kot je naročnik navedel v pravnem pouku. Državna revizijska komisija (DKOM) je vlagatelja pozvala na doplačilo revizijske takse v višini 16.000 EUR (4. odst. 72. člena v zvezi z 2. odst. 71. člena ZPVPJN), pod grožnjo sankcije zavrženja revizijskega zahtevka. Vlagatelju se zdi višina takse, glede na njegovo osnovno pričakovanje, pretirana in želi revizijski zahtevek umakniti ter zahtevati povračilo polovice plačane takse.  Do kakšnega zneska je upravičen vlagatelj in do kakšnega DKOM?

ZPVPJN v 2. odst. 72. člena določa, da če vlagatelj zahtevek za revizijo umakne po prejemu naročnikove odločitve, s katero je bil zavrnjen njegov zahtevek za revizijo, in preden DKOM sprejme odločitev, s katero o zahtevku vsebinsko odloči (tj. zavrne ali ugodi zahtevku), je upravičen do povračila polovice plačane takse.

Procesna predpostavka za sprejem revizijskega zahtevka v obravnavo je plačilo revizijske takse, ki mora biti v ustrezni višini plačana najpozneje na dan vložitve zahtevka za revizijo. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša taksa 2% od cene najugodnejše dopustne ponudbe z vključenim DDV (3. odst. 31 člena v zvezi z 2. odst. 72. člena ZPVPJN).

Upoštevaje navedeno zakonsko podlago taksna obveznost nastane z dnem vložitve revizijskega zahtevka, v višini kot jo določa zakon in ne v višini, ki jo naročnik (pomotoma) navede v pravnem pouku. Sledenje naročnikovemu napačnemu pouku za vlagatelja predstavlja zgolj ugodnost, da njegov revizijski zahtevek ne bo a priori zavržen, temveč ga bo DKOM (pred tem) pozvala na doplačilo. Navedeno zatorej pomeni, da je DKOM upravičena do plačila zneska, v zakonsko določeni višini (22.000 EUR) in ne v višini, kot jo je napačno določil naročnik (6.000 EUR), kar pomeni, da je vlagatelj dolžan revizijsko takso, ki je v principu plačilo za delo DKOM, plačati v višini, na doplačilo katere ga poziva DKOM.

V kolikor se vlagatelj odloči, da s postopkom (do odločitve DKOM) ne želi več nadaljevati in zahtevek umakne, to zanj pomeni, da lahko zahteva povračilo polovice revizijske takse, ki se obračuna od zakonsko določene višine (22.000/2) in ne zneska že plačane takse (6.000/2). Upoštevaje, da je vlagatelj del takse že plačal, to zanj pomeni, da bodisi doplača takso v višini 16.000 EUR in kasneje zahteva povračilo polovičnega zneska (11.000 EUR), bodisi, če je že ob prejemu poziva na doplačilo takse prepričan, da s postopkom ne želi več nadaljevati, umakne zahtevek in le doplača razliko do višine polovičnega zneska zakonsko določene takse, tj. 5.000 EUR, do katere je DKOM upravičena.