Generalno pravilo je, da se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Iz druge povedi prvega odstavka 25. člena ZPVPJN izhaja, da kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Državna revizijska komisija je obravnavala primer,[1] ko naročnik v odprtem postopku še 4 dni pred potekom roka za oddajo ponudb ni podal nobenih odgovorov na vprašanja. Vlagatelj zato ni mogel pripraviti ponudbe in je zoper določbe razpisne dokumentacije vložil zahtevek za revizijo pred potekom roka za predložitev ponudb, v katerem je predlagal razveljavitev celotnega postopka javnega naročila. Po vložitvi zahtevka za revizijo je naročnik na Portalu javnih naročil objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Državna revizijska komisija je zahtevek vlagatelja zavrgla.

Zakaj?

Ker je ugotovila, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno, saj je že poteklo deset delovnih dni od dneva objave obvestila o naročilu in tudi od objave spremembe dokumentacije. Obenem je Državna revizijska komisija pojasnila, da so za presojo pravočasnosti zahtevka za revizijo lahko relevantni zgolj dogodki oz. (pravna) dejstva, nastala pred vložitvijo zahtevka za revizijo, ne pa tudi dogodki oz. (pravna) dejstva, nastala po vložitvi zahtevka za revizijo. Zato spremembe oz. dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so bile objavljene na Portalu javnih naročil po vložitvi zahtevka za revizijo (npr. objava naročnikih odgovorov, objava popravka), niso relevantne za presojo njegove pravočasnosti. Ker je bila istega dne, ko je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, objavljena tudi sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, je Državna revizijska komisija pozvala Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije na pojasnilo, ob kateri uri je bil tega dne na Portalu javnih naročil objavljen Popravek. Ker je bilo ugotovljeno, da je bil Popravek objavljen 38 minut kasneje kot je bil vložen zahtevek za revizijo, sprememba ne more biti upoštevna pri presoji pravočasnosti zahtevka za revizijo.

Kako ravnati, da bo zahtevek za revizijo pravočasen?

Predlagamo, da ste potencialni ponudniki pozorni na roke in v primeru, da naročnik ne odgovarja na vprašanja, pravočasno vložite zahtevek za revizijo ter ne čakate, ali bo naročnik odgovoril na vaše vprašanje. Naročnikom pa predlagamo, da v izogib zahtevkom za revizijo ažurno odgovarjate na vprašanja, ki jih prejmete preko portala Javnih naročil in potencialne ponudnike tudi preko pojasnil obveščate o morebitnih spremembah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

[1] Sklep Državne revizijske komisije 018-092/2022