Našemu stališču, objavljenemu pred nekaj tedni (članek), je pritrdila tudi Državna revizijska komisija v sklepu št. 018-055/2023 z dne 26. 6. 2023 (povezava: https://www.dkom.si/sl/revizijske-zadeve/odlocitve-dkom/2023062611333463/018-055-2023-obcina-vodice). Državna revizijska komisija je odločala o ustreznosti opredelitve dveh konkretnih postavk iz popisa del, katerih vsebino je naročnik v razpisni dokumentaciji določil z izjemno široko in pomensko odprto generalno klavzulo. Državna revizijska komisija je potrdila, da na takšen način opredeljena obseg in vsebina postavk vnaprej nista znana in določljiva, prav tako pa ni mogoče vnaprej opredeliti števila dogodkov (na katere se nanašata, op. p.), kar ne ustreza načeloma  transparentnosti postopka (6. člen ZJN-3) in enake obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3). Kot pomembne okoliščine, ki so prispevale k ugoditvi zahtevku, je Državna revizijska komisija poudarila tudi, da iz razpisne dokumentacije ni bilo jasno, kako se bodo dela po spornih postavkah obračunavala, niti kakšno vlogo imajo nekatere druge postavke, ki bi lahko (z drugačnim načinom določanja – po cenah na enoto namesto po pavšalni ceni) vključevale vsebinsko enaka dela kot sporni postavki. Državna revizijska komisija je zaključila, da je dolžnost naročnika, da vse zahteve v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določi tako, da vsi ponudniki natančno razumejo njihov pomen in jih lahko enako razlagajo, na podlagi česar lahko naročnik pridobi medsebojno primerljive ponudbe, te dolžnosti pa s tako pripravljeno razpisno dokumentacijo v konkretnem primeru naročnik ni izpolnil. Zato velja ponovno poudariti, kot smo opozorili že v prejšnji objavi, da ne zadošča, da naročniki z nedoločnimi vseobsegajočimi določbami razpisne dokumentacije ponudnike pustijo ugibati, kaj sploh je predmet javnega naročila (pri čemer je po naravi stvari logično, da se opisnemu opredeljevanju postavk ni mogoče izogniti in to samo po sebi ni prepovedano). To velja še zlasti, če je poleg vsebine in obsega postavk ponudbenega predračuna nejasen tudi način njihovega obračunavanja – v tem primeru razpisna dokumentacija ni zakonita.